කඳ මරල ....

Published on by nawodana kotuwegoda

දුවිලි සුවඳ දුන් ,

වැහි අස්සේ .....

ගස් කෝලන් බොහොමයක් ,

දළු දාල වැඩෙනවා ..........!

ඒත් 

උම්බෑ තෙමෙනවා විතරමයි ....!

ආයේ කවදාවත් උඹෙන් ,

අතු රිකිලි එන්නේ නෑ ඒක සත්තයි ....!

මොකද 

උන් උඹේ ,

'' කඳ මරල '' .....................................................!

 

( නවෝදන කොටුවේගොඩ 05.05.2020 )

 

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post